FAQ

ေ​ရ​တိမ္ဆို​ဘာ​လို​႔​ခတ္လို​႔​မ​ရ​တာ​လဲ။

ေ​ရ​တိမ္ဆို​ခတ္မ​ရ​ၿ​ခ​င္း​အေ​ၾ​ကာ​င္းကေ​တာ​႔.. New V.Rohto ဟာ Vitamin အုပ္စု​၀​င္ျ​ဖ​စ္ၿ​ပီး မ်က္စိ​အား​ေ​ဆး​တ​စ္မ်ိ​ဳး​ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ မ်က္စိ​အား​ၿ​ဖ​ည္ Vitamin အမ်ား​စု​ဟာ ေ​ရ​တိမ္မ​ၿ​ဖ​စ္ေအာ​င္အန​ည္းင​ယ္
ကာ​ကြယ္နိုင္စြ​မ္းရွိ ေ​သာ္လ​ည္း ေ​ရ​တိမ္ရွိ​ေ​န​ပါ​က Vitamin အုပ္စု​၀င္မ်က္စိ​အား​ေ​ဆး​ကို​သံုးလွ်င္အ​ၿ​မင္အာ​ရံု​ကို​ပို​ၿ​ပီး​ေလ်ာ​ ႔က်ေ​စ​နို​င္ေ​သာ ေ​ၿ​ပာင္းၿ​ပန္အက်ိ​ဳး​သ​က္ ေ​ရာက္မွဳ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ၿ​ဖစ္သ​ည္။
ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င့္ေ​ရ​တိမ္ရွိ​ေ​န​သည္ဟု သိ​ၿ​ပီး​ပါ​က New V.Rohto ကဲ​႔​သို​႔ေ​သာ Vitamin အုပ္စု​၀င္မ်က္စိ​အား​ေ​ဆးမ်ား ေ​ရွာ​င္ၾ​က​ဥ္ၿပီး မ်က္စိ​ဆရာ​၀​န္ျဖင့္တိုင္ပင္သ​င့္ပါ​သ​ည္။

၁​၅ နွစ္မွ​ဘာ​လို​႔​စ​ခတ္လို​႔​ရ​တာ​လဲ။

New V.Rohto ဟာ ၁​၅ နွစ္မွ​စ​ၿ​ပီး​ခတ္လို​႔​ရ​တယ္လို​႔​မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ၅ နွစ္ကေ​န​စ​ၿ​ပီး​ခတ္နု​ိင္ပါ​တ​ယ္။  New V.Rohto က မ်က္စိ​အား​ၿ​ဖ​ည္ Vitamin ၿ​ဖ​စ္ပီး မ်က္စိ​အား​န​ည္း ေ​ညာ​င္းညာ​ကိုက္ခဲ​မွဳ​ အတြ​က္
အထူး​ေ​ကာ​င္းေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ျဖစ္ပါ​တ​ယ္။ သို​႔ေ​သာ္သတိ​ၿ​ပဳ​ရ​မည္မွာ မ်က္စိ​ၿ​ပ​င္း ​ထန္စြာ​ထိ​ခိုက္မိ​ၿ​ပီး မ်​က္ၾ​ကည္လႊ​ာ​ပြ​န္း​ပဲ​႔​ဒဏ္ရာ​ရေ​နလ်ွ​င္ မည္သ​ည့္္အရြယ္အ​ဆို အသံုး​ၿ​ပဳ​ရန္မ​သ​င္႔ေ​ပ။ ထို​ဒဏ္ရာမ်ား
ေပ်ာက္က​င္းသြား​ၿ​ပီး​ဆိုလွ်​င္ ပံု​မွ​န္ျ​ပန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​၍​ရ​ပါ​သ​ည္

ေ​ကာ​င္း​တာ​က​ဘာ​လဲ မေ​ကာ​င္းတာ​က​ဘာ​လဲ။ ေ​ရ​ရွည္သံုး​ရင္ဘာ​ၿ​ဖစ္နိုင္မ​လဲ။

NeV.Rotho မွာ​ေ​ကာ​င္း​တာ​ေ​တြ​ကေ​တာ​႔​အမ်ား​ၾ​ကီး​ပါ​ပဲ..။ မ်က္စိ​ကို​အၿ​မင္အာ​ရံု​ၾ​ကည္လင္ရံုမွ်​မက၊မ်က္လံုး​အိမ္ရွိ​ေ​သြး​ေ​ၾ​ကာ မ်ား​နီ​ရဲ​ၿ​ခ​င္း၊  မ်က္သား​တ​က္ျခ​င္း၊ ေ​ညာ​င္း​ညာ​ကိုက္ခဲ​ၿ​ခ​င္း၊ မ်က္လံုး​ေ​သြး
ေ​ၾ​ကာ​ေ​လးမ်ား​ဖြ​င္႔ေ​ပး​ၿ​ခင္း၊ မ်က္စိ​ယားယံ​ၿ​ခ​င္း၊ ခ​ရ​မ္းလြ​န္ေ​ရာ​င္ျခ​ည္ေၾ​ကာ​င့္ မ်က္စိ​အၿ​မ​င္ေ​၀​၀ါး​ၿ​ခ​င္း၊ မ်က္ရည္ပူ​နွ​င့္ မ်​က္ကပ္မွန္အတက္မ်ား​ၿ​ခ​င္း၊ အသက္အ​ရြယ္အ​ရေ​သာ္လ​ည္းေ​ကာ​င္း၊ ၿ​ပ​င္းထန္ေသာ
ေ​ရာ​ဂါ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ေ​ဆး​ၿ​ပ​င္းမ်ား ေ​သာက္ရေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ေ​သာ္လ​ည္းေ​ကာ​င္း ရ​ရွိ​တ⁠တ္ေသာ မ်က္ရည္ခ​မ္း ေ​ၿ​ခာ​က္ေ​ရာ​ဂါမ်ား​ကို အထူး​ကာ​ကြ​ယ္ေ​ပး​ၿ​ပီး မ်​က္၀န္းအစို​ဓါတ္ကို ေ​ကာ​င္းစြာ​ ထိ​န္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း
ရွိ​ၿ​ခ​င္းတို​႔​ပဲ ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။
မေ​ကာ​င္းတဲ​႔​အခ်က္ဆို​တာ​ထ​က္ New V.Rohto eye drop ကို​သံုး​မည္ဆိုလွ်​င္ ေ​ရွာင္သ​င့္တဲ​႔​အခ်​က္ေ​လး​ေ​တြေ​တာ​႔​ရွိ​ပါ​တ​ယ္။  အဲ​ဒါ​ကေ​တာ​႔ New V.Rohto မ်က္စ​ဥ္း​ရယ္မွ မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ အၿ​ခား
Chemical products ေ​တြ​မွာ လ​ည္းေ​ရွာင္သ​င့္တဲ​႔ အခ်က္ကေ​လး​ေ​တြ​ရွိ​ပါ​တ​ယ္။ ဒီ​ေ​တာ​႔ New V.Rohto eye drop ကို​သံုး​မည္ဆိုလွ်​င္မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ား မ်က္ကပ္မွန္ခြ်​တ္​ပီး နာရီ​၀က္ခန္႔
္ေ​န​မွ အသံုး​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​သ​ည္။ မ်က္ကပ္မွန္တပ္လ်က္နွ​င့္ New V.Rohto ခ​တ္၍​မ​ရ​ပါ။ မ်က္စိ​ခြဲ​စိတ္ထား​သူမ်ား ၆​လ နွင့္အထ​က္ဆရာ​၀န္ခြ​င့္ျပဳ ၿပီး​မွ ခတ္သ​င့္ပါ​သ​ည္။  မ်က္စိ​ခြဲ​ၿ​ပီး​ၿ​ပီးခ်​င္း  ခ​တ္၍​မ​ရ​ပါ။
ေ​ရ​တိမ္ရွိ​သူမ်ား​ခတ္ရန္မ​သ​င့္ပါ။ ေ​ရွာင္သ​င့္သ​ည္အခ်က္မ်ား​ကို​ေ​သခ်ာ​စြာ လိုက္နာ​ေ​ရွာင္ရွား​ၿ​ပီး အသံုး​ၿ​ပဳလွ်​င္မေ​ကာ​င္းေ​သာ​အခ်က္ဆို​တာ New V.Rohto မ်က္စ​ဥ္းေ​ဆး​တြ​င္ မ​ရွိ​နို​င္ေ​တာ​႔​ပါ။
New V.Rohto မ်က္စ​ဥ္းေ​ဆး​ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းျဖင့္သင္က်​န္းမာ​ေပ်ာ္ရႊင္နု​ိင္ပါ​ေ​စ..။

Acnes Powder Lotion ကို​ေ​ဆး​ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ​၀ယ္ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ ဖြ​င့္ၿပီး​အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ ဘူး​ကို​လႈပ္ေ​န​စဥ္မွာ အတြ​င္းမွာ လံုး​၀ေ​ပါင္ဒါ​မွုန္႔မ​ပါ​ပဲ ေ​ရ​ကဲ​႔​သို​႔​အၾ​က​ည္ေ​ရာင္ပဲ​ၿ​ဖ​စ္ေန​ပါ​တ​ယ္ဘယ္လို​ဆက္လက္

အ​သံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္သလဲ​အၾ​ကံ​ေ​ပး​ေ​စ​လို​ပါ​တ​ယ္။

A:အခု​လို​ၾ​ကား​ရ​တဲ​႔​စိတ္မေ​ကာ​င္း​ပါ​ဘူး။ ဒါ​ဟာ​သ​င့္ဆီ​က​ပထမ​ဦး​ဆံုး​ရ​တဲ​႔​ၿ​ဖစ္စဥ္ပဲ​ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ သ​င့္ရဲ​႕ Address နဲ​႔ ဖု​န္း​နံ​ပါ​တ္ေ​လးမ်ား​ေ​ပး​နိုင္မ​လား။ ငါ​တို​႔​ရဲ​႕ Sales rap က​သ​င့္ဆီ​က
ပ​စ​ၥ​ည္းကို​သြား​ယူ​ၿ​ပီး ၿ​ပန္လည္စ​စ္ေ​ဆး​ရန္အ​တြက္ပဲ ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ ခု​လို ပူး​ေ​ပါ​င္းပါ​၀​င္ေ​ပး​လို​႔ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​တ​ယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို​႔​က ယခု​သ​င္ေပး​ေ​သာ သ​တ​င္းအခ်က္အ​လက္မ်ား​ကို​ရံုးခ်ု​ုပ္သု​ိ​႔
တ​င္ျပေ​ပး​မ​ည္ ၿ​ဖ​စ္ၿပီး ရံုးခ်ဳပ္မွ သံုး​စြဲ​သူ​သို​႔​တိုက္ရိုက္ဆက္သြ​ယ​္​ၿ​ပီး Sample ကို​ရ​ယူ​နိုင္ရ​န္ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။

Erythromycin ကို အရင္က​၀​က္ျခံ​ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္အသံုး​ၿ​ပဳ​ ခဲ​႔ေ​ပ​မ​ယ့္ထိ​ေ​ရာက္မွု​မ​ရွိ​ပါ။ ACD ကို ၀​က္ျ​ခံ​အ တြ​က္ေ​ၿ​ပာ​င္းၿ​ပီး​ကု​သ​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္မ်က္နွာ​တြ​င္ယားယံ​ၿ​ပီး အလြန္ပူ​စ​ပ္သ​ကဲ​႔​သို​႔​ခံစား​ရ​ပါ​သ​ည္။

မည္သ​ည့္ပ​စ​ၥ​ည္းက ကြ်ႏ​ု္ပအေ​ရ​ၿ​ပား​နွ​င့္သ​င့္ေတာ္ၿ​ပီး​အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္သလဲ​သိ​ပါ​ရေ​စ။

အသား​အေ​ရ​ထိ​န္းပ​စ​ၥ​ည္းတစ္ခု​ခု​ကို အသံုး​ၿ​ပဳ ​ေ​တာ​႔​မည္ဆိုလ်​င္အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ ဦး​စြာ​စ​မ္း​သပ္မႈ​ၿ​ပဳ​လုပ္ရ​န္လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ အက​ယ္၍ သ​င့္အသား​အေ​ရ​တြ​င္ပံု​မွန္မ​ဟု​တ္ေသာ ၿ​ဖစ္စဥ္မ်ားၿ​ဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ပါ​က အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းကို ခ်က္ခ်င္္းး​ရပ္တ​န္႔ပါ။ ၀​က္ျခံ​ကို​အေ​ကာ​င္း​ဆံုး ကာ​ကြယ္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္Acnes Creamy wash ၿ​ဖ​င့္မ်က္နွာ​သစ္ပါ။ Acnes Oil solution ကို​အဆီ​ထိ​န္းရန္နွ​င့္ AC3N ကို ၀​က္ၿ​ခံ​ကု​သရ​န္အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းအထိ​ေ​ရာက္ဆံုး အာ​နိ​သင္ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မ​ည္ျဖစ္ပါ​သ​ည္။ ၀​က္ၿ​ခံမ်ား​ေပ်ာက္က​င္္း​သြား​ပါ​က AC3N အသံုး​ၿ​ပဳ​ေ​န​ၿ​ခ​င္းက ရ​ပ္ၿ​ပီး Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က္ျ​ခံ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ပ်က္စီး​သြား​ေ​သာ ၿ​ပန္လ​ည္ေ​ကာ​င္းမြ​န္ေ​စ​ရန္အ​တြ​က္ ဆ​က​လက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်​နပ္မႈ​အထူး​ရ​ရွိ​မည္ဟု​ေမွ်ာ္လ​င္ပါ​သ​ည္။

Acnes offensive cream ကို​ဘယ္လို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​မ​လဲ။

ခ​ရင္မ္ကို​အန​ည္း​ငယ္ယူ​ၿ​ပီး affected area မ်ား​သို​႔​လိ​မ္း​ပါ။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂-၃ ၾ​ကိ​မ္ မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး​ေ​နာက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နို​င္ ပါ​သ​ည္။

Acnes Oil Remover paper ကို​ဘယ္လို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​မ​လဲ။

အဆီမ်ား​ေ​သာ T zone area (သို​႔) ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ား​ရွိ​ပိုလွ်ံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​နွ​င့္ဖုန္မ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ သ​ည္။ အခ်ိန္မေ​ရြး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။

ကြ်ႏ​ု္ပက​အသား​အေ​ရ​က​အဆီ​ၿ​ပန္တဲ​႔​အမ်ိ​ဳး​အစား​ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ ၀​က္ခံမ်ား​ကို​ဘယ္လို​ကု​သရ​မ​လဲဆို​တာ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး​ေ​ၿ​ပာ​ၿ​ပေ​ပး​ပါ။

ဤ​အခ်​က္၃ ခ်က္ကို​လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​တ​ယ္။
၁. Acnes Foaming wash ကို ေခြ်း​ေ​ပါက္တြ​င​္း​ရွိ ဖုန္အ​ညစ္အေ​ၾ​ကးမ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ပါ။
၂. ပိုလ်ံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​ကို ထိ​န္း​ရန္နွ​င့္ ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္း​ရ​န္၊ အေ​ရ​ၿ​ပား​အစို​ဓါတ္ကို ထိ​န္း​ညွိ​နိုင္ရန္အ​တြ​က္ Powder Lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၃. ၀​က္ၿ​ခံ​ၿ​ဖ​စ​္ေ​စေ​သာ ဗက္တီး​ရီး​ယား​ပိုးမ်ား​ကို ေ​သေ​စ​ရန္နွ​င္ ၀​က္ျ​ခံမ်ား​ကို​ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ AC3N ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၄​င္းပ​စ​ၥ​ည္း မ်ား​ကို သ​င္႔ေ​န​႔​စဥ္အား​လပ္ခ်ိ​န္ေ​ပ​ၚ​မူ​တ​ည္ၿပီး ၂ ၾ​ကိမ္မွ ၃ ၾ​ကိ​မ္အထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​အၿ​ပ​င္ေ​န​႔​စ​ဥ္အစား​အေ​သာ​က္ အေ​န​အထိုင္နွ​င့္အသား​အေ​ရ​ထိ​န္း​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား အသံုး​ၿ​ပဳ ​ေ​ပး​ပါ​က ၀​က္ျခံ​ကို ​ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ၄​င္းအခ်က္မ်ာအေပၚတြင္ မူ​တ​ည္ၿပီး​ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အဆီ​ၿ​ပ​န္ေ​သာ အသား​အေ​ရ​အမ်ိ​ဳး​အစား​ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ မိတ္ကပ္ကို​လ​ည္း ေ​န​႔​စဥ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ​တ​ယ္။ မည္သ​ည့္ Acnes ပ​စ​ၥ​ည္း​အမ်ိ​ဳး​အစား​ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သလဲ။

A: ေ​အာက္ပါ​အခ်က္မ်ား အတို​င္းလိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​တ​ယ္။
၁. ေခြ်း​ေ​ပါက္အ​တြ​င္း​ရွိ အဆီမ်ား၊ဖုန္မ်ား အညစ္အေ​ၾ​ကးမ်ား​ကို ဖယ္ရွား​သန္႔စင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Foaming wash ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​သ​ည္။
၂. အဆီ​မ်ားကို ထိ​န္း​သိ​မ္းရန္ႏွင့္ ဝက္ျခံေပါက္မ်ားက်ဥ္းေ​စ​ရ​န္၊ အစို​ဓါတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ Acnes Powder lotion ကို အသုံး​ျပဳႏိုင္ပါ​သ​ည္။

၃. ၀​က္ၿ​ခံ​ကို​ကာ​ကြယ္ရန္နွ​င့္ ေ​နေ​လာင္ဒဏ္အႏ​ၱာ​ရယ္မွ​က​င္းေ​၀း​နိုင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Make up Base နွ​င့္ Acnes C10 ကို​အ သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။
ထို​သို​႔​လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြ​က္ျခ​င္းၿ​ဖင့္ ထိ​ေ​ရာက္မွု​ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မ​ည္ျဖစ္သ​ည္။

Q: Acnes Powder Lotion ကို​ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၄​င္း​ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ ​နိုင္ပါ​သလဲ။

A: အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ​ဘူး​ေ​သခ်ာ​စြာ​လွဳပ္ပါ။ လံု​ေ​လာ​က္ေသာ​ပမာဏ​ခ​န္႕ယူ​ၿ​ပီး Acnes Powder Lotion ကို cotton Pad ၿ​ဖ​င့္အဆီ​ၿ​ပ​န္ေ​သာ မ်က္နွာ တ​စ္ျပင္လံုး​သို​႔ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ န​စ္ႀ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ မ်က္နွာ​သန္႔စင္ၿ​ပိး​ေ​နာ​က္ Acnes Powder lotion ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္သ​ည္။

Q: ၀​က္ၿ​ခံမ်ား​ေပ်ာက္က​င္း​ရန္အ​တြ​က္ Acnes Powder Lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သလား။

A:အသံုး​ရန္မ​သ​င္႔ေ​တာ္ပါ။ Acnes Powder Lotion သ​ည္ အဆီမ်ား​ကို​ေလ်ာ​႔ခ်ေ​ပး​ရ​န္၊၊ ၀​က္ခံ​ကာ​ကြယ္ရ​န္၊ ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္းေ​စ​ရ​န္ အတြ​က္ၿဖစ္ၿပီး ၄​င္းသ​ည္၀​က္ခံမ်ား​ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏုိင္ရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ ၀​က္ျခံ​မ်ား​ကို​ကု​သ​ရန္အတြက္ Acnes Sealing Gel ကို​အသုံး ၿ​ပု​ႏိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်ဇူးတင္ပါသည္။

Q: Acnes Scar Care ကို တစ္ပ​တ္ေလ်ာက္အသံုး​ၿ​ပဳ ​ခဲ​႔ေ​ပ​မ​ယ့္ ထိ​ေ​ရာက္မွု​ကို​မေ​တြ​႕​ရေ​သး​ပါ​ဘူး။

A: ၄​င္းအမဲ​စက္မ်ား​သ​ည္၀​က္​ခံ​ကု​သ​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ ထြ​က္ေ​ပ​ၚ​လာ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖစ္သ​ည္။ ၄​င္းကို​ကု​သရန္ အန​ည္းဆံုး​အခ်ိ​န္ ၄ ပတ္ယူ​ရ​ပါ​တ​ယ္။ အမဲ​စက္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က​္ စိတ္ရွည္ရ​န္ လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ ၂-၃​ၾ​ကိမ္အ​ထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ေ​နေရာ​င္ေ​အာက္တြ​င္သြား​လာ​လႈပ္ရွား​မည္ဆိုလ်​င္ဦး​ထု​ပ္ ၊ေ​ၿ​ခ​အိ​တ္၊ လက္အိတ္မ်ား​ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖ​င့္ ကု​သ​မွု​ကို​ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။

Q:Acnes Scar care ကို​အၿ​မ​င့္ဆံုး​အဆ​င့္ ထိ​ေ​ရာက္မွု​ရွိ​ေ​စ​ရန္မည္သ​ည့္အခ်ိန္တြင္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ရ​မည္န​ည္း။

A:၄​င္းကိုမ်က္နာ​သစ္ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ေ​ပ​ၚ​တိုက္ရိုက္လိ​မ္းေ​ပး​ၿ​ခင္း​ၿ​ဖ​င့္ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။  တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ ၂ ၾ​ကိ​မ္သို​႔ ၃ ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Q:Acnes Scar care ကို မည္ကဲ​႔​သို​႔​အသံုး​ျ​ပဳ​ရ​မည္န​ည္း။

A: Acnes Scar care တြ​င္လု​ပ္ေ​ဆာင္ခ်​က္၃ မ်ိ​ဳး​ရွိ​ပါ​သ​ည္။  အမာ​ရြတ္မ်ား​ကို​ကု​သေ​ပး​ၿ​ခ​င္း၊  အမဲ​စက္နွ​င့္၀​က္ျခံမ်ား​ကို​ကာ​ကြယ္ကု​သေ​ပးျခင္းပ​င္ျဖစ္သ​ည္။  Acnes Scar Care ကို မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္အမဲ​စက္အ​မာ​ရ​႔ြတ္မ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ ေ​န​႔​စဥ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ေ​ပး​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ထို​သု​ိ​႔​ကု​သေ​န​စ​ဥ္ ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​သာ​အာ​နိ​သင္ကို​ရ​ရွိ​ရန္အ​တြ​က္ ေ​နေရာ​င္ျခ​ည္ေအာက္သြား​လာ လႈပ္ရွား​ရာ​တြ​င္ ဦး​ထု​ပ္၊  Mask နွ​င့္ေ​နေ​လာင္ခံ ခ​ရင္မ္မ်ား​ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းၿ​ဖ​င္ ပိုမို​ေ​ကာ​င္း​မြ​န္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။  ပံု​မွန္အား​ၿ​ဖ​င္ အသ​စ္ျဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ေ​သာ အမဲ​စက္မ်ား​ကို ၁-၃ ပတ္အ​တြ​င္း ကု​သ​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္အခ်ိန္အ​န​ည္း​င​ယ္ၾ​ကာ​ၿ​ပီ​ၿ​ဖ​စ္ေသာ အမဲ​စက္မ်ား​ကို အခ်ိန္ယူ​ကု​သ​ရန္လို​ပါ​သ​ည္။ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို ကု​သ​ရာ​တြင္စိတ္ရွည္ရန္အထူး​လို​အပ္ပါ​သ​ည္။

Q: Acnes sealing gel ၿ​ဖ​င့္၀​က္ျခံမ်ား​ကို မည္ကဲ​႔​သို​႔​ကု​သရ​မည္န​ည္း။ အသံုး​ၿ​ပဳ​ ပံု​ကို​ရွ​င္း​ၿ​ပေ​ပး​ပါ။

A: ေ​အာက္ပါ​အဆ​င့္ ၃ ဆင့္ အတို​င္းလိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သင့္ပါ​သ​ည္။
၁။ Acnes Foaming Wash ျ​ဖ​င့္အဆီမ်ား၊ ဖုန္မ်ား၊ အညစ္အေ​ၾ​ကးမ်ား ႏွ​င့္ ေခြ်း​ေ​ပါက္တြ​င္း​ရွိ​အဆီမ်ား​ဖယ္ရွား​ရ​န္ မ်က္နွာ​သစ္ပါ။
၂။ အဆီမ်ား​ကို​ထိ​န္း​နိုင္ရ​န္၊  ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္းေ​စ​ရ​န္ႏွ​င့္ အေ​ရ​ၿ​ပား​အစို​ဓါတ္ကို​ထိ​န္းသိ​မ္းနိုင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Powder lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၃။ ၀​က္ျ​ခံ​ၿ​ဖ​စ္ေစေ​သာ​ဗက္တီး​ရီး​ယား​ပိုးမ်ား​ကို ေ​သေ​စ​ရန္နွ​င့္၀​က္​ျခံမ်ား​ကို​ကာ​ကြယ္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္  Acnes sealing gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ Acnes series မ်ား​ကို တ​စ္ေ​န​႔လွ်​င္၂-၃ ၾ​ကိ​မ္အသံုး​ျပဳ ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​အျ​ပ​င္ အစား​အေ​သာ​က္အေ​န​အ ထိုင္နွ​င့္အသား​အေ​ရ​ထိ​န္း​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား အသံုး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖ​င့္ ၀​က္ျ​ခံ​ကို​ပိုမို​ထိ​ေ​ရာက္စြာ ကာ​ကြယ္နိုင္မ​ည္ျ​ဖစ္သ​ည္။

Q: Acnes sealing gel ကို ၀​က္ျခံ​ေပ်ာက္က​င္းရန္အ​တြ​က္ တစ္မ်က္နွာ​လံုး​အသံုး​ၿ​ပဳ​ ခဲ​႔​စ​ဥ္ သံုး​ရ​က္ၾ​ကာ​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ မ်က္နွာ​ၿ​ပင္မွာ ယားယံ​ၿ​ပီး နီ​ရဲ​လာ​ပါ​တ​ယ္။ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး အၾ​ကံ​ေ​ပး​ေ​စခ်င္ပါ​တ​ယ္။

A: အသံုး​ၿ​ပဳ​ပံု​မွား​ယြ​င​္းေ​န​ၿ​ခ​င​္းျ​ဖစ္သ​ည္။ ၄​င​္း​ကို ၀​က​္​ၿ​ခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​အေ​ပ​ၚ​တြင္သာ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​န​္​ၿ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး မ်က္နွာ​တ​စ္ျပင္လံုး အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရ​န္မ​ဟုတ္ပါ။ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ပီး​မွန္က​န္ေ​သာ အသံုး​ၿ​ပဳ​ န​ည္း​အတို​င္းၿ​ပန္လည္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ေ​စခ်င္ပါ​သ​ည​္။ ထို​သို​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ ​ျ​ခ​င္းၿ​ဖ​င​္​႔ နီ​ရဲ ယားယံ ၿ​ခ​င္းမ်ား ျ​ဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ေ​တာ​႔​မည္မ​ဟုတ္ပါ။

Q: ကြ်န္မ​က​ကို​ယ္၀န္ရွိ​ေ​နေ​တာ့ ၀​က္ျ​ခံ​အတြ​က္ Acnes sealing gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​လို​႔​ရ​နိုင္မ​လား​ရွ​င့္။

A: ဟုတ္ကဲ​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​တ​ယ္။ သ​င္ေ​ရာ​သ​င့္ကေ​လး​အတြက္ပါ အႏ​ၱ​ရာယ္က​င္းေ​စ​ပါ​တ​ယ္။ အန​ည္း​င​ယ္ေ​သာ ပမာဏ​ကို​ယူ​ၿ​ပီး ၀​က္ျခံ​ၿ​ဖ​စ္ေ​သာ​ေ​န​ရာ​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တို​႔​ၿ​ပီး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။တ​စ္ေန​႔လ်​င္ ၂-၃​ၾ​ကိ​မ္အထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္သ​ည္။  ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​တ​ယ္။

Acnes sealing gel အသံုး​ၿ​ပဳ ပံု​ကို​ရွ​င္းျ​ပေ​ပး​ပါ။

Acnes sealing gel ကိုမ်က္နွာ​သ​စ္ၿပီး​ေ​နာ​က္ ၀​က္ျခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တို​႔​ၿ​ပီး​လိ​မ္းေ​ပး​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ မ်က္နွာ​တ​စ္ျပင္လံုး​အသံုး​ၿ​ပဳ ရန္မ​လို​ပါ။ တ​စ္​နေ​႔လ်​င္ ၂-၃ ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။

အဆီ​ၿ​ပ​န္ေ​သာ​အသား​အေ​ရ​အတြ​က္ Acnes series နွ​င့္မည္ကဲ​႔​သို​႔​ကု​သရ​မည္ကို ေ​ဆြး​ေႏြး​အၾ​ကံ​ေ​ပး​ေ​စခ်င္ပါ​တ​ယ္။

Acnes Foaming Wash ကို မ်က္နွာ​သစ္ရန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ အဆီ​ၿ​ပ​န္ျခ​င္းကို သက္သာ​ေပ်ာက္က​င္း​ရန္အ​တြ​က္ Acnes Powder lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၀​က္ၿ​ခံ​ကို​ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ Acnes sealing gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး ၄​င္း​သံုးမ်ိ​ဳး​ကို တြဲ​သံုး ေ​ပး​ပါ။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

ကြ်​န္ေ​တာ္ကေ​တာ​႔ Acnes series ကို တစ္ပ​တ္ၾ​ကာ​အထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ ပထမ​ဦး​စြာ Acnes foaming wash နွ​င့္၅ မိ​နစ္အ​ၾ​ကာ မ်က္နွာ ေ​ဆး​ေ​ၾ​ကာ​သန္႔စင္ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ Acnes powder lotion ကို ဒုတိယ​အဆ​င့္တြ​င ္​အသံုး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ပီး တတိယ​အဆင့္ အေ​နျ​ဖ​င့္ Acnes sealing gel ကို တစ္မ်က္နွာ​လံုး​လိ​မ္းၿ​ပီး​အသံုး​ၿ​ပဳ​ခဲ​႔​ပါ​သ​ည္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ့္အခု ကြ်​န္ေ​တာ္႔ မ်က္နွာ​ဟာ ၾ​က​မ္းၿ​ပီး​ေ​ၿ​ခာ​က္ေသြ​႕​လာ​ပါ​တ​ယ္။ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ ​ျ​ပီး အၾ​ကံ​ေ​ပး​ေ​စ​လို​ပါ​တ​ယ္။

ပထမ​အဆ​င့္နွ​င့္တတိယ​အဆ​င့္တြ​င္အသံုး​ၿ​ပဳ​ပုံ​မွား​ယြ​င္းေ​န​ၿ​ခ​င္းၿဖစ္သ​ည္။ Acnes foaming wash ကို စ​ကၠ​န္႔ ၃​၀ မွ တစ္မိ​နစ္အ​ထိ​သာ အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ ၿ​ပီးလ်​င္ေ​ရမ်ားမ်ား​ၿ​ဖင့္ခ်က္ခ်​င္းေ​ဆးခ်​ရ​န္ လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ Acnes sealing gel သ​ည္တစ္မ်က္နွာ​လံု​ုး​သံုး​ရန္အ​တြ​က္ မ​ဟုတ္ပါ။ ၀​က္ၿ​ခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သု​ိ​႔​တို​႔ ေ​ပး​ရန္သာ​ၿ​ဖစ္သ​ည္။ ယခု​ကဲ​႔​သို​႔​မ​ၿ​ဖစ္ရ​န္ မွန္က​န္​ေသာ အညြ​န္းအတို​င္း ၿ​ပန္လည္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ေ​စခ်င္ပါ​သ​ည္။

Acnes Silky make up base ကို ဘယ္လို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရ​ပါ​လဲ။

အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ ဘူး​ကို​ေ​သခ်ာ​စြာ​လွဳ​ပ္ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖင့္ ခ​ရင္မ္ကဲ​႔​သို​႔​ၿ​ဖစ္လာ​မည္ကို​ေ​တြ​႔​ရ​လိ​မ့္မ​ည္။ ၄​င္းေ​နာ​က္မ်က္နွာ​အနွံ​႕​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္သ​ည္။ ၿ​ပီးလွ်​င္ေ​ပါင္ဒါ (သို​႔) ခ​ရင္မ္ပါတ္ဖ္ တစ္ခု​ခု​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Vitamin Cream ကို​မည္ဘယ္လို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​မ​လဲ။

မ်က္နွာ​သန္႔စင္ၿပီး​ေ​နာ​က္ ခ​ရင္မ္ကို လံု​ေ​လာ​က္ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န္႔ယူ​ၿ​ပီး မ်က္နွာ​တစ္ျ​ပင္လံုး​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ အထူး​သ​ၿ​ဖင့္၀​က္ျ​ခံ ​ၿ​ဖ​စ္ၿပီး ေ​နာက္မ်က္နွာ အသား​အေ​ရ​ၾ​က​မ္းတ​မ္းၿ​ခ​င္း မဲ​ည​စ္ ၿ​ခ​င္းမ်ား​ကို​ၿ​ပန္လ​ည္ေ​ကာ​ငး္မြန္လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ ခ​ရင္မ္ကို အသား​အေ​ရ​တြ​င္း စိ​မ္ဝ​င္ေ​အာင္လိ​မ္းေ​ပး​ပါ။ ေ​န​႔​စဥ္အိပ္ယာ​မ​၀င္မီ​အသံုး​ေ​ပး​နိုင္ပါ​သ​ည္။

အသား​အေ​ရ​ၾ​ကည္လ​င္၀​င္း​ပေ​စ​ရ​န္ ဗီ​တာ​မင္ခ​ရင္မ္ကို ေ​န​႔​စဥ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သလား။

ဟုတ္ကဲ​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​တ​ယ္။ မ်က္နွာ​သန္႔စ​င္းၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ ဗီ​တာ​မ​င္ ခ​ရင္မ္ကို တစ္မ်က္နွာ​လံု​ုး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ၿ​ဖ​ည္း​ညွ​င္း​စြာ​နွိ​ိ​ပ္ၿ​ပီး​ အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရံု​ၿ​ဖ​င့္ အေ​ရ​ၿ​ပား​အတြ​င္းသို​႔​စိ​မ့္ဝင္နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္​ေန​႔လ်င္တ​စ္ႀ​ကိမ္မွ နွ​စ္ႀ​ကိမ္အ​ထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

အမဲ​စက္အ​န​ည္ငယ္ရွိ​ေ​သာ​အသား​အေ​ရ​အတြ​က​္ ဗီ​တာ​မ​င္ ခ​ရင္မ္ ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သလား။

သ​င့္အသား​အေ​ရ​တြ​င္ အမဲ​စက္မ်ား​ရွိ​ေ​နေ​သးလ်​င္ Acnes C10 ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ Acnes Vitamin Cream ကို အမဲ​စက္မ်ား​သ​က္သာ​လာ​ၿ​ပီး​ေ​နာက္တြင္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Vitamin Cream ကို တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ ၂ ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ခဲ​႕​ပါ​တ​ယ္။ အဲ​ဒီ​ေ​နာက္မွာ မ်က္နွာ​မွာ​ေ​ပ​ၚ​မွာ ၀​က္ၿ​ခံ​ေ​သး​ေ​သး​ေ​လးမ်ား​ေ​ပါ​က္လာ​ပါ​တ​ယ္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာင့္ Acnes Vitamin Cream သံုး​စြဲ​ၿ​ခ​င္းကို​ရပ္ဆို​င္း​ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ ခ​ရင္မ္ေ​တြ နို​႔​ရ​ည္ေ​တြ​ကို​အရင္က တစ္ခါ​မွ​အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ ခဲ​႔​ပါ ဘူး။ အခု​ဘာ​လုပ္သင့္သလဲ​ဆို​တာ​အၾ​ကံ​ဥာ​ဏ္ေ​ပး​ေ​စခ်င္ပါ​တ​ယ္။

ရာသီ​ဥတု၊ ပ​တ္၀​န္က်င္နွ​င့္ေလ​ထုမ်ား​ေ​ၾ​ကာင့္လ​ည္း မ်က္နွာက်ိ​န္းစပ္ၿ​ပီး​ယားယံ​ၿ​ခ​င္းမ်ား​ၿ​ဖစ္လာ​တတ္ပါ​သ​ည္။ ၄​င္းဗီ​တာ​မင္ခ​ရင္မ္သ​ည္၀​က္ျခံ​ၿ​ဖ​စ္ၿပီး​ေ​သာ အသား​အေ​ရ​ကို ၾ​ကည္လ​င္၀​င္းပေ​စ​ၿ​ပီး ပိုမို​ေခ်ာ​ေ​မြ​႔​လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​ၿ​ပ​င္၀​က္ၿ​ခံ​ထပ္မ​ၿ​ဖ​စ္ေအာင္လ​ည္း ကာ​ကြယ္တား​ဆီး​ေ​ပး နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာ​င့္ ယခု​အေ​ၿ​ခ​အေ​န​တြ​င္ ပံု​မွန္အ​သား​အရည္ရ​ရွိ​သ​ည့္အထိ​ရက္အ​န​ည္းငယ္ခ​န္႔ေ​စာင့္ ဆို​င္း​ၿ​ပီး မွန္က​န္ေသာ အညႊ​န္းအတို​င္းၿ​ပန္လ​ည္အသံုး​ၿ​ပဳ​ေ​စခ်င္ပါ​သ​ည္။ အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရာ​တြ​င္ခ​ရင္မ္ကို​အန​ညး္ငယ္သာ အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

ကြ်န္မမ်က္နွာ​မွာ ၀​က္ၿ​ခံ​န​ည္းန​ည္း​ရွိ​ပါ​တ​ယ္။ ကြ်န္မ Acnes Powder lotion ကို နွစ္ရက္ဆက္တို​က္ အသံုး​ၿ​ပဳ​ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ တ​စ္ေ​န​႔​ကို နွစ္ႀကိ​မ္အသံုး​ၿ​ပဳ​ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ Acnes Vitamin Cream ကို​လ​ည္း အသား​အေ​ရ​ၾ​ကည္လ​င္ၿ​ပီး စို​ေ​ၿ​ပေ​စ​ရန္အ​တြ​က္တြဲ​ဖက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ့္မ်က္နွာ​ေ​တြ ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္မွ​န္း မ​သိ​ယားယံ​ၿ​ပီး အနီ​ေ​ရာ​င္အစက္မ်ား​ေ​ပါက္လာ​ပါ​တ​ယ္။ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ပီး အၾ​ကံ​ဥာ​ဏ္ေပး​ေ​စခ်င္ပါ​တ​ယ္ ရွ​င္။

အေ​ၾ​ကာ​င္း​ကေ​တာ့ သ​င့္မ်က္နွာ​မွာ​၀​က္ၿခံ​ရွိ​ေ​န​တဲ​႔​အတြ​က္ ည​လိ​မ္ခ​ရင္မ္ေ​တြ​ကို ၀​က္ၿ​ခံ​မေပ်ာက္မခ်​င္း အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​ဘူး။ Acnes Powder Lotion နွ​င့္Acnes Vitamin Cream ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း​ကို ၃-၅ ရ​က္ခ​န္႔ရပ္ဆု​ိ​င္း​ပစ္ပါ။ အသား​အေ​ရ ပံု​မွန္အေ​ၿ​ခ​အေ​န ၿ​ပ​န္ေ​ရာ​က္ၿ​ပီး ဆိုလ်​င္ Acnes Powder Lotion ကို​၀​က္ၿ​ခံ​ကို ထပ္မ​ၿ​ဖ​စ္ေအာင္ကာ​ကြယ္ရန္အ​တြ​က္ အသံုး​မျ​ပဳ​ပါ။Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က္ၿ​ခံမ်ား ေပ်ာက္က​င္းၿပီး​ေ​နာက္အ​သား​အေ​ရ​ၿ​ပန္လ​ည္ ၾကည္လင္ရန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Creamy wash နွင့္ Acnes Vitamin Cream ကို​တြဲ​ဖက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သလား။

ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး ေ​အာက္ပါ​အခ်က္အ​တို​င္း္ လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​သ​ည္။ ၁။ မ်​က္ႏွာ​သန္႔စင္ရ​န္ Acnes Creamy Wash ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ ပါ။ Acnes Vitamin Cream ကို ည​အိပ္ယာ​မ​၀င္မီ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ Acnes series ကို​တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂-၃​ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ပါ။ စိ​တ္ေက်​နပ္မွု​ရွိ​လိ​မ့္မ​ည္ ဟု​ေမွ်ာ္လ​င့္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Washing Bar ကို​မည္ကဲ​႔​သို​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​ပါ​သလဲ။

ခႏ​ၶာ​ကိုယ္နွ​င့္မ်က္နွာ​ရွိ​၀​က္ျခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ကို​ကာ​ကြယ္ရ​န္ အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ တ​စ္ၾ​ကိမ္မွ​နွ​စ္ႀကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါသ​ည္။

Acnes Series ထဲ​မွ မိတ္ကပ္ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ ခ်င္ပါ​တယ္ရွင့္။ Acnes compact powder မ်ား​ရွိ​ပါ​သလား​ရွ​င့္။

Acnes Series ထဲ​မွာ Acnes Compact powder ကို​ေ​တာ​႔​မ​ရ ရွိ​နို​င္ေ​ၾ​ကာ​င္း ေက်း​ဇူး​တင္စြာ​ၿ​ဖ​င့္ေ​ၾ​ကာ​င္းၾ​ကား​ပါ​ရေ​စ​ရွ​င့္။ သု​ိ​႔ေ​သာ္လ​ည္း  Acnes Make up base ကို Apo Teenie compact powder မွ အေ​ရာင္သံုးမ်ိ​ဳး​ရွိ​သ​ည့္အန​က္ သ​င့္အသား​အေ​ရာ​င္ႏွစ္လိုက္ဖက္မႈ​ရွိ​ေ​သာ အေ​ရာင္ကို​ေ​ရြးခ်ယ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။  ေက်​နပ္လိ​မ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

ကြ်ႏ​ု္ပမ်က္နွာ​သ​ည္၀​က္ျ​ခံမ်ား​ရွိ​ၿ​ပီး အဆီ​ၿ​ပ​န္ေသာ အသား အေ​ရ​အမ်ိ​ဳး​အစား​ၿ​ဖစ္ပါ​သ​ည္။ AC creamy wash ကို​သံုး​ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ သို​႔ေ​သာ္အဆီ​နွ​င့္ဝ​က္ျ​ခံမ်ား​ေလ်ာ​႔​ပါး​သြား​ၿ​ခ​င္း​မ​ရွိ​ပါ။ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ပီး​အၾ​ကံ​ဥာ​ဏ္ေ​ပး​ဖို​႔ေ​တာ​င္းဆို​ပါ​တ​ယ္။

မ်က္နွာ​သစ္ရာ​တြ​င္AC 3F ကို​ေ​ၿ​ပာ​င္း​လဲ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းျ​ဖ​င္ပိုမို​ထိ ေ​ရာ​က္ေ​စ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ T-Zone area နွ​င့္ေခြ်း​ေ​ပါက္က်​ယ္ေသာ ေ​န​ရာ မ်ား​ကို​အဆီ​ထိ​န္းရန္အ​တြ​က္ ACOS ကို​တြဲ​ဖ​က္အသံုး​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​သ​ည္။ေ​နာက္ဆံုး​အဆ​င့္တြ​င္၀​က္ၿ​ခံ​အတြ​က္ AC3N ကို​၀​က္ျ​ခံ​ဖု မ်ား ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တိုက္ရို​က္ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂-၃ ၾ​ကိ မ္ အသံုး ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သ​ည္။

ကြ်ႏ​ု္ပမ်က္နွာ​မွာ ၀​က္ျ​ခံမ်ား​စြာ ေ​ပါ​က္ေ​န​ပါ​တ​ယ္။ ၀​က္ၿ​ခံ​ကို treatment လုပ္ဖို​႔​အတြ​က္ ပ​စ​ၥ​ည္း​အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳး​အသံုး​ၿ​ပဳ ​ခဲ​႔​ပါ​တ​ယ္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ့္တိုး​တက္မွု​မ​ရွိ​ခဲ​႔​ပါ​ဘူး။ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး​အၾ​ကံ​ဥာ​ဏ္ေ​ပး​နိုင္မ​လား။

ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး ေ​အာက္ပါ​အတို​င္းလိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြ​က္ၾက​ည့္ပါ။
(၁)ပထမ​ဦး​စြာ Acnes Creamy Wash သို​႔ Acnes Foaming Wash ကိုမ်က္နွာ​သန္႔စင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။    
(၂) ဒုတိယ​အဆ​င့္တြ​င္ ၿ​ပည္တ​ည္ေ​နေသာ​၀​က္ၿ​ခံ​ဖုမ်ား​ကို​ကု​သရ​န္အတြ​က္ Acnes Sealing Jell or Acnes Offensive Cream ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။
(၃) ေ​နာက္ဆံုး​အဆ​င့္တြ​င္ အဆီ​ထိ​န္း​ရန္နွင့္ ၀​က္ျ​ခံ​ထပ္မံ​ၿ​ဖစ္ပြား​ၿ​ခ​င္း ကို​ကာ ကြယ္ရ​န္ Acnes  Oil Solution ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။

AC3W နဲ​႔ Powder lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ ​ေ​န​ပါ​တ​ယ္ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ့္ ၀​က္ၿ​ခံ ေ​တြ​ကမ်က္နွာ​မွာ​ေ​ပါ​က္ၿမဲ​ေ​ပါ​က္ေ​န​ပါ​တ​ယ္။ ဘာ​႔ေ​ၾ​ကာင့္ပါ​လဲ၊ ၀​က္ျခံ​ေပ်ာ​က္ေအာ​င္ဘယ္လို​လုပ္ရ​ပါ​႔​မ​လဲ။

Acnes creamy wash နဲ​႔ powder lotion ေ​တြ​ဟာ​၀က္ျ​ခံ​အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ရ​တဲ​႔​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား မ​ဟု​တ​္​ၾ​က​ပါ​ဘူး။ အဲ​ဒါ​ေ​ၾ​ကာင့္ - Acnes Creamy wash ကိုမ်က္နွာ​သစ္ရ​န္အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ - ၀​က္ျ​ခံ​ဖုမ်ား​ေပ်ာက္က​င္းအရန္အတြ​က္ Acnes Sealing Jell ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ၊ - အဆီ​ၿံ​ပန္ျ​ခ​င္း​က​င္းေ​၀း ရန္အ​တြ​က္ Acnes Oil Remover ကို​အသံုး​ျ​ပဳႏ​ိုင္ပါ​သ​ည္။

Read 35237 times