Oxy perfect wash

Oxy perfect wash သ​ည္အ ဆီ မ်ား​ ကို​ သန္႔စင္ေ​ပး ​ၿ​ပီး ၀​က္ျခံျဖစ္ေစ ေ​သာ ဘက္ တီး ​ရီး ​ယား ​ပိုး မ်ား​ ကို ဖယ္ ရွား ​ေ​ပး​ ပါ​ သ​ည္။ Oxy perfect wash  အသံုး ​ၿ​ပဳ​ စဥ္ တြင္ခ်ာ ​ေ​မြ ​႔ေ​အး​ၿ​မ​ မႈႏွ​ွ​င့္ လန္းဆန္းမႈကို ​ရ ​ရွိ ​ေ​စ ​မွာ ​ၿ​ဖစ္ ပါ​ သ​ည္။ အဆီမ်ား​ဖယ္ရွား​ေ​ပး​ၿ​ခ​င္း၊ အညစ္ေၾကးမ်ား​ကို​ေခြ်း​ေ​ပါက္တြင္းထိ​ဖယ္ရွား ေ​ပး​ၿ​ခ​င္း၊ Dead cells မ်ား​ကို​ထိ​ေ​ရာက္စြာ​ဖယ္ရွား​ေ​ပး​ၿ​ခင္းတို႔႔ေ​ၾ​ကာင့္အမ်ိ​ဳး​သားမ်ား အတြက္သ​န္႔ရွင္းလန္းဆန္းေခ်ာ​ေ​မြ​႔​မွဳ​ကို​အထူး ရ​ရွိ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား-Isopropylmethylphenol (0.05%), Dipotassium Glycyrrhizinate (0.05%), Olive oil, Lauric Acid,
Palmitic Acid, l-Menthol.

အသံုးၿပဳ ပံု-
ပါ​၀​င္ေ​သာ​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား- Oxy perfect wash ကို​လံု​ေ​လာ​က္ေ​သာ ပမာဏ​ခ​န္႔ယူ​ၿ​ပီး အျမွဳ ပ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ရ​ရွိ​လာ​ေ​သာ အၿ​မွဳပ္ျဖင့္မ်က္နွာ​သစ္ပါ။ မ်က္လံုး​တ​စ္ဝိုက္နွ​င့္ႏႈတ္ခမ္းကိုခ်န္  ၿ​ပီး​သစ္ရ​ပါ​မ​ည္။ ၿပီးလ်​င္ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ေဆး​ပါ။ ထူး​ၿ​ခား​ၿ​ပီး​ဆ​န္းသစ္ေသာ​ထိ​ေ​တြ​႔​မွဳ​ ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မွာ​ၿ​ဖစ္ပါ​သ​ည္။

_____________________________________________________________________________________________

 

Oxy deep wash

Oxy deep wash တြင္ polyethylene powder နွင္႔ Charcoal powder ပါ၀င္ေသာေၾကာင္႔ ဆဲလ္ေသမ်ား ကို  
ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပး ၿခင္း၊ဆား၀က္ၿခံမ်ားကိုလည္းလ်င္ၿမန္စြာဖယ္ရွားေပးနုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ Sage extract
ႏွင္႔ Seaweed extract ပါ၀င္ေသာေၾကာင္႔အသားအေရကိုတင္းရင္းေစပါသည္။
 ၀က္ၿခံမ်ားအၿမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္းေစရန္အတြက္ Geranium တို႔ကိုထည္႔သြင္းေဖာ္စပ္ထားပါသည္။
ထူးၿခားေသာေမႊးရနံ႔ေၾကာင္႔ေအးၿမၾကည္လင္လန္းဆန္းမွဳကိုရရွိနိုင္သည္႔အၿပင္စိတ္ဖိမွဳ မ်ားကိုပါ
ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား- Water, Glycerin, Palmitic acid, Lauric acid, Potassium  hydroxide,
Myristic acid, Stearic acid, Polyethylene powder, Glycosyl trehalose, Charcoal powder,
l-Menthol, Sage extract, Seaweed extract, Geranium, EDTA- 2 Na.

အသံုးၿပဳ ပံု- Oxy perfect wash ကိုလံုေလာက္ေသာ ပမာဏခန္႔ယူၿပီး အၿမွဳပ္ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္ပါ။
ရရွိလာေသာ အၿမွဳပ္ၿဖင္႔ တစ္မ်က္နွာလံုးသစ္ပါ။ မ်က္လံုးတစ္၀ိုက္နွင္႔ႏႈတ္ခမ္းကိုခ်န္ၿပီးသစ္ရပါမည္။
ၿပီးလ်င္ေရမ်ားမ်ားၿဖင္႔ေဆးပါ။ ထူးၿခားၿပီးဆန္း သစ္ေသာထိေတြ႔မွဳ ကိုရရွိေစမွာၿဖစ္ပါသည္။
 

_____________________________________________________________________________________________

OXY PERFECT SHAMPOO

 

မၾကာေသးမီေသာကာလကၾကည္႔ရွဳစစ္ေဆးခ်က္အရအမ်ိဳးသားမ်ား၏၆၅%တြင္ ဦးေရၿပားအဆီၿပန္ၿခင္း၊ေဗာက္ထၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔ဆန္႔က်င္ဘက္
လိင္မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ရာတြင္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳနည္းေနတတ္ၾကသည္ကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရွိခဲ႔ရပါသည္။ လုပ္ငန္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊
အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာလည္ပတ္တတ္ေသာသဘာ၀အရေသာ္လည္းေကာင္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ေန႔စဥ္အၿပင္
ထြက္သုိ႔အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထြက္ေလ႔ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ဆံပင္နွင္႔ဦးေရၿပားတို႔သည္ေနေရာင္ႏွင္႔ဖုန္ေၾကးတို႔၏တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ၿခင္းကို
ခံရသည္။ ထို႔ၿပင္ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ပူၿပင္းေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ ဖုန္တစ္မ်ိဳးတည္းေၾကာင္႔မဟုတ္ပဲ ေခြ်းမ်ားေၾကာင္႔ဆံပင္ကို ေစးကပ္ၿပီးယားယံၿခင္း
တို႔မွတစ္ဆင္႔တစ္ေၿဖးေၿဖးမွိဳေရာဂါတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေသာေဗာက္အသြင္သို႔ၿဖစ္ေပၚလာေစၿပီးမနွစ္ၿမိဳ ႔ဖြယ္အနံ႔သက္ထြက္ၿခင္းတို႔ကိုၿဖစ္ေပၚလာပါသည္။                                         

ထိုအၿဖစ္ပ်က္မ်ားအားနားလည္ခ်က္အရ-July 2009 တြင္ Rohto Mentholatum ၏ Oxy Brand မွ Oxy perfect shampoo ကိုတရား၀င္ထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည။္ Oxy Perfect Shampoo တြင္ Zinc PCA ပါ၀င္ၿပီးတစ္ေန႔ လ်င္သံုးၾ ကိမ္ အသံုးၿပဳနိုင္ပါသည္။

အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား-Oxy Perect Shampoo သည္အမ်ိဳးသားသံုးေခါင္းေလ်ာ္ရည္ၿဖစ္သည္။ မည္သည္႔ဆံပင္နွင္႔ဦးေရၿပား အမ်ိဳ းအစားကိုမဆိုအဆင္ေၿပစြာသံုးစြဲနုိင္ပါသည္။ Oxy perfect shampoo ကိုသံုးစြဲၿပီးလ်င္ဖုန္၊အညစ္ေၾကး၊ေဗာက္မ်ား၊အ ဆီမ်ားကိုဖယ္ရွားကင္းစင္ေစၿပီးလန္းဆန္းတက္ၾကြေသာခံစားမွဳနွင္႔အတူ ေက်နပ္ဖြယ္ေမႊးရနံ႕တို႔ကိုအခ်ိန္ၾကာၿမင္႔သည္႔ တိုင္ရရွိေစမွာၿဖစ္ပါသည္။

Dimethecone ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ဆံပင္၏အရင္းထိထိုးေဖာက္ၿပီး အားၿဖည္႔ေပးၿပီးပ်က္စီးေနေသာဆံပင္မ်ားကို လည္းၿပန္လည္သန္မာလာေစသည္။

_____________________________________________________________________________________________

Oxy Acnes Clear gel

         

 Oxy Acnes Clear Gel တြ​င္ Salicylic Acid ပါ​၀​င္ေသာ​ေ​ၾ​ကာ​င္အေ​ရ​ၿ​ပား​တြ​င္းရွိ Keratin အလြႊ​ာ​ကို နူး​ညံ​႔ေပ်ာ⁠႔ေပ်ာင္းေ​စ​ၿ​ပီး၊
Isopropylmethylphenol ပါ​၀​င္ေသာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ဝက္ျခံျ​ဖစ္ေစေ​သာ​ဘတ္တီး​ရီး​ယား ပိုးမ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​ေ​ပး​ပါ​သ​ည္။
L-Ascorbic Acid 2- Glucoside ပါ​၀​င​္ေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္အဆီမ်ား​ကို​သန္႔စင္ေပးႏိုင္ၿပီး ​အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​မ​ၿ​ဖစ္ေအာင္တား​ဆီး
ကာ​ကြ​ယ္ေပး​ပါ​သ​ည္။ ၀​က္ျခံေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး​ေ​သာ​အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို​ေ​မွး​မွိန္ေစ​ပါ​သ​ည္။ ဝက္ျခံေပါက္ေနစဥ္အတြင္း
ထိ​ေ​ရာက္စြာ​ေ​သာ​ကု​သ​မွဳ​ ကို​ေ​ပး​ၿ​ပီး​ ၀​က္ျခံထပ္မ​ၿ​ဖစ္ရ​န္လည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ပါ​၀​င္ေ​သာ​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား- Water, Dipropylene Glycol, Ethanol, Glycerin, Triethanolamine,
L-Ascorbic Acid 2-Glucoside, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 60, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Menthol,
Fragrance, Salicylic Acid, Isopropylmethylphenol, Dipotassium Glycyrrhizinate, Butylated Hydroxytoluene,
Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Algae Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract.

အသံုး​ၿ​ပဳ​ ပံု-အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ​ဦး​စြာမ်က္ႏွာ​ကိုသန္႔စင္ပါ။ ေ​ၿ​ခာ​က္ေသြ​႕ေ​အာင္ထား​ပါ။ Oxy Acnes Gel ကို​လံု​ေ​လာက္စြာ​ယူ​ၿ​ပီး
မ်က္နွာ​ၿ​ပင္ေ​ပ​ၚ​သို​႔​အသား​တြ​င္းစိမ့္ဝင္ေအာင္လိ​မ္းေပးျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။
သတိ​ၿ​ပဳ​ ရ​န္- ဒဏ္ရာ​အနာတရ​ၿ​ပင္းထန္စြာ​ရွိ​ေ​သာ​အေ​ရ​ၿ​ပား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔​ မ​သံုး​သင့္ပါ။

Find Oxy Products

 

 

 

 
Read 37529 times