ပဲခူးမြို.ရှိ အခြေခံအထက်တန်းကျောင်းများ၍ လူမှုလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များ

Rohto ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပဲခူးမြို.ရှိ အခြေခံအထက်တန်းကျောင်းများသို.သွားရောက်၍ အနာဂတ်ကာလတွင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအားကာကွယ် ရန်ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် လူမှုလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။