ပဲခူးမြို.ရှိ အခြေခံအထက်တန်းကျောင်းများ၍ လူမှုလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များ

Rohto ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပဲခူးမြို.ရှိ အခြေခံအထက်တန်းကျောင်းများသို.သွားရောက်၍ အနာဂတ်ကာလတွင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအားကာကွယ် ရန်ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် လူမှုလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

မန္တလေးမြို.ရှိ ပင်မကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း၌ သန်.ရှင်း/စိမ်းလမ်း လူမှုလှုပ်ရှားမှုအစီစဉ်

ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အောင်မင်းခန်.နှင့်ပူးပေါင်း၌ Rohto Company အနေဖြင့် မန္တလေးမြို.ရှိ ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွင် သန်.ရှင်း/စိမ်းလန်း လူမှုလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များအားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မန္တလေးမြို.ရှိ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှု တက္ကသိုလ်တွင် သစ်ပင်စိုက်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်

Rohto Company မှဝန်ထမ်းများသွားရောက်၍ မန္တလေးမြို့ရှိ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှု တက္ကသိုလ်တွင် သစ်ပင်စိုက်ခြင်း အစီအစဉ်များအား လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။